Month: October 2018

Bez kategorii

Dzień Rektorski – 31.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z prośbą Samorządu Studenckiego CM, Decyzją Jego Magnificencji Rektora Tretyna na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu został ogłoszony dzień rektorski.

Decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego godziny rektorskie od 12:00 tego dnia.

Bezpiecznej i spokojnej drogi do domu 😉

Ogłoszenia WL

Prośby studentów dotyczące modułu “Morfologia i Funkcja Tkanek i…

Prośby studentów dotyczące modułu “Morfologia i Funkcja Tkanek i Narządów” oficjalnie zaakceptowane przez Dziekanów Wydziału Lekarskiego!

Po konsultacji ze studentami drugiego roku kierunku lekarskiego, chcielibyśmy przedstawić propozycje niektórych rozwiązań dotyczących modułu Morfologia i Funkcja Tkanek i Narządów.
Proponujemy aby:
-część ćwiczeniowa z Neurofizjologii odbyła się jak najwcześniej w II semestrze, aby nie obciążać studentów przed sesją
była możliwość odbycia się wykładów z OUN z Anatomii przed częścią ćwiczeniową z Neurofizjologii (zrozumienie zagadnień z Neurofizjologii bez podstawowej wiedzy anatomicznej jest prawie niemożliwe), chodziłoby nam typowo o przesunięcie kolejności wykładów
-student musiałby zaliczyć część ćwiczeniową ze wszystkich przedmiotów do początku sesji letniej, w przypadku jednak gdy nie zaliczy ćwiczeń z danej części, ma możliwość napisania zaliczeń z pozostałych przedmiotów modułu (daje to studentowi możliwość przepisania sobie zaliczenia z części modułu w następnym roku akademickim, w wypadku nie zliczenia roku)
-student czas miał na zaliczenie modułu do końca sesji letniej
-rozłożyć materiał z modułu na 3 części odpowiadające przedmiotom, student musiałby z każdej części mieć min. 56%, suma ze wszystkich części dawałaby nam ocenę z modułu
-przeliczanie punktów z konkretnych części na ocenę z modułu wyglądałoby następująco:
-Anatomia 95 pkt test, 50pkt praktyka
-Histologia 30 pkt test, 24 pkt praktyka
-Neurofizjologia 25 pkt test
Punkty z całości byłyby liczone: AT + APx1/2 + HT + HPx1/3 + NT
co w sumie daje 95+25 + 30 + 8 + 25 = 183 punkty. W zależności od uzyskanego progu procentowego według skali ocen, będzie wystawiona jedna ocena z modułu.
-nie zdanie części praktycznej z przedmiotu Anatomia, odbierało by studentowi możliwość pisania części teoretycznej z tego przedmiotu
-nie zdanie części praktycznej z przedmiotu Histologia, odbierało by studentowi możliwość pisania części teoretycznej z tego przedmiotu
-egzamin cząstkowy z Neurofizjologii odbywała się w formie pisemnej dla całego roku, a nie jak było to do tej pory w formie ustnej, usprawni to na pewno sam proces przeprowadzania zaliczenia, jak i nie będzie budziło wątpliwości co do stronniczości oceny
-w przypadku nie zaliczenia którejś z części student poprawiał by tylko daną część ( poprawa i warunki), oczywiście ostatecznie nie zaliczenie danej części skutkowałoby niezaliczeniem modułu

 

Dziękujemy ze współpracę  i wypracowanie najlepszego rozwiązania dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego.